Habarlar

 • NVidia aksiýalarynda näme bolýar

  NVidia aksiýalarynda näme bolýar

  Nvidia (NVDA) aksiýasynyň töweregindäki soňky duýgy, paýnamanyň konsolidasiýa üçin bellenilendigini görkezýär.Emma Dow Jones Industrial Average komponenti Intel (INTC) ýarymgeçiriji pudagyndan has derrew girdeji getirip biler, sebäbi bahanyň hereketi henizem ýeriniň bardygyny görkezýär ...
  Koprak oka
 • “CJtouch” size metal metallary sazlap biler

  “CJtouch” size metal metallary sazlap biler

  Sahypa metal duýgur displeýleriň we kiosklaryň möhüm bölegi bolup durýar, şonuň üçin kompaniýamyz hemişe öz önümçilik zynjyryna eýe bolup, önümçilikden soňky gurnama çenli deslapky dizaýny öz içine alýar.Metal ýasamak, kesmek, egmek arkaly metal gurluşlary döretmekdir ...
  Koprak oka
 • Täze mahabat enjamy, şkaf

  Täze mahabat enjamy, şkaf

  Aç-açan duýgur ekranly şkaf, köplenç aç-açan duýgur ekrandan, şkafdan we dolandyryş bölüminden ybarat täze displeý enjamydyr.Adatça infragyzyl ýa-da kuwwatly duýgur görnüş bilen düzülip bilner, aç-açan duýgur ekran s-iň esasy görkeziş meýdanydyr ...
  Koprak oka
 • CJtouch degirme folga

  CJtouch degirme folga

  Kompaniýamyzyň yzygiderli sagdyn ýagdaýda ösmegi üçin söýgiňiz we kompaniýamyza ýyllar boýy güýçli goldawyňyz sebäpli sag boluň.Bazary has ýokary tehnologiýaly we amatly sensor bilen üpjün etmek üçin sensor ekran önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli ösdürýäris ...
  Koprak oka
 • Daşary söwda ykdysady ösüşiň möhüm hereketlendirijisidir.

  Daşary söwda ykdysady ösüşiň möhüm hereketlendirijisidir.

  Pearl River Delta Hytaýyň daşary söwdasynyň elmydama barometri bolupdy.Taryhy maglumatlar Pearl River Delta-nyň ýurduň umumy daşary söwdasyndaky daşary söwda paýynyň ýylyň dowamynda 20% töweregi bolandygyny we Guangdongyň umumy daşary söwdasyndaky gatnaşygy ...
  Koprak oka
 • Geljege garaýan Täze ýylyň başlangyjy

  Geljege garaýan Täze ýylyň başlangyjy

  2024-nji ýyldaky işiň ilkinji gününde, täze ýyl başlangyç nokadynda durup, geçmişe seredip, geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Geçen ýyl kompaniýamyz üçin kyn we peýdaly ýyl boldy.Toplumyň öňünde we ...
  Koprak oka
 • TOUCH FOIL

  TOUCH FOIL

  Duýgur folga ulanylyp bilner we metal däl islendik üstünde işläp we doly işleýän duýgur ekrany döredip biler.Duýgur folga aýna böleklere, gapylara, mebellere, daşarky penjirelere we köçe belgilerine gurlup bilner....
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun

  Täze ýyl gutly bolsun

  Salam eziz dostum this Bu şatlykly we asuda Ro Christmasdestwo mynasybetli, toparymyzyň adyndan size iň mähirli salamlarymyzy we tüýs ýürekden arzuwlarymy ibermek isleýärin.Tükeniksiz bagtdan lezzet alyň we tükeniksiz ýylylygy duýuň ...
  Koprak oka
 • Noýabr aýynda Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,2% ýokarlandy

  Noýabr aýynda Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,2% ýokarlandy

  Gümrük bu iki günde, şu ýylyň noýabr aýynda Hytaýyň import we eksporty 1,7% ýokarlap, 3,7 trillion ýuana ýetdi.Olaryň arasynda eksport 1,7% ýokarlap, 2,1 trillion ýuan boldy;import 1,6 trillion ýuana, 0,6% ýokarlandy;tr ...
  Koprak oka
 • Duýgur tehnologiýalaryň tanyşdyrylyşy

  Duýgur tehnologiýalaryň tanyşdyrylyşy

  CJTOUCH, 11 ýyllyk tejribesi bolan professional sensor ekrany öndüriji.Duýgur ekranyň 4 görnüşini hödürleýäris, olar: Çydamly duýgur ekran, kuwwatly duýgur ekran, ýerüsti akustiki tolkun duýgur ekrany, infragyzyl duýgur ekran.Çydamly duýgur ekran ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen saýlawlar Önümiň diwersifikasiýasyny kesgitleýär

  Custöriteleşdirilen saýlawlar Önümiň diwersifikasiýasyny kesgitleýär

  Döwrüň we tehnologiýanyň çalt ösmegi, çalt döwrüň gelmegi bilen, Akylly maşynlar kem-kemden käbir el hyzmatlarynyň ýerini alýar.Mysal üçin, öz-özüne hyzmat edýän maşyn hyzmatymyz, söwda merkezlerinde, restoranlarda, banklarda we beýleki ýerlerde adamlar dereje alýarlar ...
  Koprak oka
 • EV zarýad beriji

  EV zarýad beriji

  “DongGuan CJTouch Elektron Co., Ltd.”2011-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly önüm öndüriji. Biz esasan üpjün edýäris: Duýgur ekran, sensor ekrany monitor, interaktiw tagtada, hemmesi bir kompýuterde, kioskda, interaktiw sanly belgi we ş.m.Indi bolsa işimizi giňeldýäris we täze ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7